Güzel Sanatlar Fakültesi Bölümleri

Admin

Site Kurucusu
Yönetici
Türkiye’de modern sanat dallarında pek çok üniversitede ve lisede eğitim veriliyor. Kariyerlerine Güzel Sanat Fakültelerinde devam etmek isteyen öğrenciler ilgi alanlarına, yeteneklerine, lisede eğitim gördükleri bölüme ve uzmanlaşmak istedikleri alana göre lisans ve yüksek lisans eğitimleri alıyorlar. Güzel Sanatlar Fakültesi Bölümleri:

Resim: Sanat öğretiminin en belirleyici niteliği olan, öğrencinin yaratıcı kişiliğinin öne çıkarılması, Resim Bölümü’nde eğitim öğretim programlarının ana eksenini oluşturmaktadır. Öğrencilerin düşünceyi görselleştirme çabalarında karşılaşacakları sorunları aşabilmeleri için çağın sanat anlayışı içinde gerekli alt yapı ve donanım hazırlanması sağlanır.

Heykel: Bölümün amacı; öğrenciyi var olan yetenekleri doğrultusunda yaratıcılığa yönlendirmek, sezgilerini değerlendirmesinde yardımcı olmak, alt yapı, strüktür, kütle-mekan, ışık-gölge, hacimlerin istifi, malzeme kullanımına yönelik tasarım vb. konularda bilgilendirerek eğitmektir.

Fotoğraf: Eğitimin başlatılmasındaki amaç; bir yandan sanata dönük açılımı içinde, fotoğrafı gelişi güzellikten kurtararak üniversite düzeyine götürmek; bu bağlamda yaratıcı gücü açığa çıkartmak, sezgileri geliştirmek, ileriye dönük ve doğru bakış açısı getirecek insanı yetiştirmek; deneme, denetleme ve sonuçlandırma süreçlerini içeren bilimsel metodlar çerçevesinde düşünmeyi kazandırmak; bilimsel alt yapı ile donanmış meslek insanını biçimlendirmektir.

Grafik Tasarım: Bölümün amacı; grafik kapsamına giren tüm disiplinlerde teknik ve estetik yönden eğitilmiş kendi çevresini ve çağını çözümleyip sentez yapabilen, özgün fikir ve yapıtlar üretebilen, rasyonel düşünebilen, yeni çağın, bilgi ve iletişimi öne çıkaran dinamik yapısına uyum sağlayabilecek bilgi ve algılama yetisine sahip, özgüveni olan grafik tasarımcılar yetiştirmektir.

Seramik ve Cam Tasarımı: Amaç, kişinin yaratıcı gücünü açığa çıkarmak, duygu ve düşünceleri ile içinde bulunduğu çağın yorumunu yapmasını sağlamaktır. Öğrencilerin araştırma, bulma, uygulama, denetleme ve sonuçlandırma süreçlerini içeren bilimsel araştırma yöntemleri ile kazandıkları bu yeteneklerini sanat ve endüstri alanında uygulamaları hedeflenmektedir. Eğitimin her aşamasında özgünlük, bilimsel metodun uygulanması, çözümleme yetisi, zamanlama, malzemeyi kullanabilme becerisi, anlatım gücü ve yorum değerlendirilmektedir.

Moda ve Tekstil Tasarımı: Tekstil, hazır giyim ve moda sektörüne çağdaş, yaratıcı ve özgün tasarımlar üretebilen, modayı oluşturabilecek öncü fikirleri değerlendirebilen, malzemeyi ve üretim tekniklerini bilen tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlar. Eğitim programları; öğrencilerin kişisel özelliklerini ve yeteneklerini geliştirebilmelerini, biçim, renk, malzeme, yapı, işlev ilişkilerini kurarak kişiliklerine uygun sentezlerle yaratıcı ve özgün öneriler sunabilmelerini amaçlayan bir yaklaşımla oluşturulmuştur.

Geleneksel Türk Sanatları: Geleneksel olandan yola çıkarak bugüne ve geleceğe yönelik gereksinimlere cevap verebilecek tasarımların yaptırılması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda bu anasanat dalı programlarında ülkemizdeki kültür varlıklarının konservasyonu ve restorasyonu konularında öğrencilere bilgi ve beceriler kazandırılır.

Sahne Dekorları ve Kostüm: Günümüz koşullarına cevap verebilecek nitelikte tiyatro, opera-bale, sinema, televizyon, reklam, gösteri, tören, karnaval, festival vb. alanlarda çalışacak sahne dekorator, kostümcüsü, hareketli boyutlu biçim tasarımcısı ve sanat yönetmenleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Endüstri Ürünleri Tasarımı: İnsan ve insan gruplarının çeşitli gereksinmeleri (fizyolojik / psikolojik) doğrultusunda tasarım yapacak ve yaşanabilir bir çevreyi oluşturacak formasyonda tasarımcıları yetiştirmeyi planlayan bir daldır. Bu nedenle tasarım öğretiminin, öğrenciyi kritik düşünmeye, sanatsal ve bilimsel çalışmaya, birlikte çalışma disipline yönlendiren bir amacı vardır.

İç Mimarlık: İç Mimar, mekan organizasyonuna yeni ve ekonomik çözümler getirmek amacı ile yetiştirilir. Bir meslek adamı olarak, insan-ekipman-mekan sorunlarını alışılmış biçim ve ölçülendirmelerin ötesinde temel verileri ele alarak, yeniden, günümüz ve gelecek kaygısı ile araştırır. Malzeme ve teknoloji alanındaki gelişmeleri, mekan ve ekipman tasarımlarında kullanır.

Bileşik Sanatlar: İki boyutlu, üç boyutlu ve günümüz sanatının tüm olanaklarını içeren,sanatlar arası buluşmayı hedefleyen, ortak deneysel üretim alanları yaratan ve projeler geliştirip bunları hayata geçiren geniş bir perspektif içinde çok yönlü bir sanat formasyonu amaçlamaktadır.

Plastik Sanatlar: Amacı; öğrencileri, günümüz sanatının disiplinlerarası özelliklerine uygun şekilde, farklı sanat alanlarını kullanma kapasitesine sahip sanatçılar olarak yetiştirmektir. Verilen eğitim, bir yandan öğrencilerin sanatsal yeteneklerini geliştirirken diğer yandan sanatsal kavramları düşünme ve anlama becerilerini ilerletmelerini sağlamayı hedefler. Bu amacı gerçekleştirmek için; öğrencilerin, farklı disiplinlerin kendine özgü teorik ve pratik sorunlarını kavramaları ve bunları kendi özgün yaklaşımlarıyla yorumlayarak kavram ve eser üretmeleri için ortam hazırlar.

Görsel Sanatlar:
Resim ve Grafik anasanat dallarından oluşmaktadır.

Görsel İletişim Tasarımı: Bölümün temeli, modern iletişim araç, sistem ve kurumlarının, teknoloji, boyut ve içerik yönünden geçirmekte oldukları hızlı gelişime ve onun da ötesinde, bunların yol açtıkları toplumsal değişimlere dayanmaktadır. Enformasyon çağının sunduğu olanakların farkında olan, görsel anlatım ve iletişim yeteneği gelişmiş, uygulama sürecinde karşılaştığı zorlukları entelektüel birikimiyle aşabilen, yaratıcı Grafik ve Multimedya Tasarımcıları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Sanat Yönetimi: Sanat Yönetimi Bölümü bir yandan sanatsal etkinlikler, diğer yandan söz konusu etkinliklerin gerçekleştirilme süreci ve sanat mekânlarının organizasyonu üzerine disiplinlerarası eğitim veren bir bölümdür. Etkinliklerin nesnesini oluşturan sanatın tarihsel gelişimi, geleneksel ve modern sanatların etkinlik mekânları, kültürel çalışmalar, film çalışmaları, sanat etkinliklerinin maliyet hesapları, sponsorluk ve halkla ilişkiler gibi, sanat etkinliklerinin “sahne arkası”nı oluşturan bilgilerle donanmış kişiler yetiştirmeyi amaçlar.

Çizgi Film – Animasyon: Son yıllarda görsel iletişim sektöründe (özel televizyon, animasyon ve multimedya yapım şirketleri, reklam ajansları gibi) ortaya çıkan çizgi film sanatçısı (animatör) gereksinimini karşılamayı amaçlar. Günümüzde yeni teknolojilerin ortaya çıkmasıyla çizgi film-animasyon sanatı, sektörel anlamda üretim sürecine dönüşerek, temel ve türsel niteliğinde önemli değişikliklere uğramış ve bu sanat dalının hem görsel dil dağarcığı, hem de kullanım alanları genişlemiştir.

İletişim Tasarımı: TV ve diğer kitle iletişim araçlarından internete kadar her türlü medya ortamında iletişim tasarımı yapacak uzman bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Öğrencilerin, fotoğraf, video, etkileşimli ortam tasarımı, animasyon gibi yaratıcı alanlarda üretim yapmasına olanak tanındığı gibi, kapalı ve açık alanda etkinlik tasarımı yapmaya kadar uzanan geniş bir yelpazede düşünsel ve uygulamalı çalışmalar yapmaları sağlanır.

Resim-İş Öğretmenliği: Estetik beceri ve beğenileri gelişmiş, edindiği bilgileri topluma yansıtabilen, çağını izleyip yorumlayan, sanatsal gelişmelere katkıda bulunabilecek, yaratıcı resim öğretmeni yetiştirmek başlıca amaçlarındandır. Bu amaçlar doğrultusunda deneysel eğitim öğretim programı uygular.

Takı Tasarımı: Hedefi; son yıllarda endüstriyel olarak büyük bir atağa geçen ve dünyadaki pazar payını büyütmüş olan mücevher sektörünün ulusal ve uluslararası düzeydeki ihtiyaçlarına cevap verebilecek, estetik düzeyde çağdaş bir yaratıcılık ve endüstriyel düzeyde uzmanlık donanımlarına sahip, rekabet koşullarında varlık gösterecek kimlikler yetiştirmektir.

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım / Restorasyon: Bölüm, kültür ve sanat varlıklarının gelecek kuşaklara sağlıklı biçimde aktarılabilmesi için gerekli koruma ve onarımlarını yapabilecek uzman elemanlar ve bilim adamlarının yetişmeleri amacını taşımaktadır. Bu konuda yetişmiş eleman eksikliğini gidermek amacı ile eski eserleri bazı müdahalelerle özgün biçimlerine getirmeyi amaçlayan “Restorasyon-Onarım” ile eserlerin bozulmalarını önlemek ve hastalıklarını tedavi ederek yaşamlarını sürdürmelerine olanak sağlayan “Konservasyon-Koruma” bilimini somut verilere dayanarak öğretmektedir.
 
Yukarı Alt